Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.riveloutdoor.sk
(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. 1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia zmluvy uzatvorené na diaľku medzi podnikateľským subjektom Ing. Miroslav Ridzoň – RIVEL, miesto podnikania: Poľná 5955/17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 22 628 517, zapísaným v živnostenskom registri ObÚ Banská Bystrica, číslo živ. reg. 601-2783, telefónny kontakt: 00421905347404, E-mail: rivelsport@rivelsport.sk (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou (spotrebiteľom ako aj podnikateľom), ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.riveloutdoor.sk (ďalej ako „e-shop“).
 2. 1.2 Kupujúcim podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa, podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „Kupujúci“).
 3. 1.3 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.rivelsport.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 4. 1.4 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).
 5. 1.5 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.riveloutdoor.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku 2. Všeobecných obchodných podmienok.
 6. 1.6 Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1. viac informácií k podnetom a sťažnostiam nájdete na: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

2 OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

 1. 2.1 Odoslanie vyplnenej objednávky Kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy na základe ponuky Predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho.
 2. 2.2 Kupujúci si tovar vyberá prehliadaním katalógu obsahujúceho ponuku tovar na internetovej stránke Predávajúceho www.riveloutdoor.sk alebo prehliadaním tovaru priamo v predajni Predávajúceho RIVEL ŠPORT nachádzajúcej sa na nám. Ľ. Štúra 31 (JOPA), 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „predajňa“).
 3. 2.3 Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
 4. 2.4 Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke v závislosti od toho, či už má na e-shope vytvorený zákaznícky účet alebo nie. Ak má Kupujúci vytvorený osobný účet, vyplní svoje prihlasovacie údaje a klikne na tlačidlo „Prihlásiť“. Ak Kupujúci ešte nemá vytvorený osobný účet, zriadi ho po vložení vybraného produktu do košíka alebo kedykoľvek stlačením tlačidla „Registrácia“.
 5. 2.5 Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom označené ako ,,Objednávka s povinnosťou platby". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa - Kupujúceho, názov objednávaného tovaru, množstvo a spôsob dodania tovaru Kupujúcemu.
 6. 2.6 Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle tovar Kupujúcemu.
 7. 2.7 Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním tovaru môže Predávajúci dohodnúť s Kupujúcim aj telefonicky.
 8. 2.8 Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

3 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. 3.1 Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
 2. 3.2 Kúpna cena tovaru je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.riveloutdoor.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Predávajúci je platiteľom DPH. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.
 3. 3.3 Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
  Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobom úhrady kúpnej ceny tovaru:
  1. 1. bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho/online platobnou kartou,
  2. 2. na dobierku - v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru,
  3. 3. v hotovosti alebo platobnou kartou Predávajúcemu v prípade osobného odberu tovaru v predajni.
 4. 3.4 Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.
 5. 3.5 V kúpnej cene tovaru podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. 5 - Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok. Informácie o cene za doručenie sú uvedené taktiež v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde Kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

4 DODACIA LEHOTA

 1. 4.1 Dodanie tovaru – Kupujúci spotrebiteľ:
  1. 1. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Predávajúci odosiela tovar zvyčajne do 2 dní od prijatia objednávky.
  2. 2. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 2. 4.2 Dodanie tovaru – Kupujúci podnikateľ:
  1. 1. bAk nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že Predávajúci dodá Kupujúcemu podnikateľovi tovar najneskôr do 30 dní. Predávajúci odosiela tovar zvyčajne do 2 dní od prijatia objednávky.
  2. 2. bK dodaniu tovaru dôjde, keď Predávajúci odovzdá tovar Kupujúcemu podnikateľovi jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.
  3. 3. bAk tovar odovzdávaný dopravcovi nie je zjavne a dostatočne označený ako zásielka pre Kupujúceho, nastanú účinky dodania, len keď Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi Kupujúcemu odoslanie tovaru a odoslaný tovar v oznámení bližšie určí. Ak tak Predávajúci neurobí, uskutočňuje sa dodanie až odovzdaním tovaru dopravcom Kupujúcemu.
 3. 4.3 V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
 4. 4.4 Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

5 PODMIENKY DODANIA TOVARU

 1. 5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9:00 do 17:00 hod. O presnom dni expedície tovaru a dni dodania tovaru bude Predávajúci Kupujúceho informovať zaslaním e – mailovej správy.
 2. 5.2 Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):
  1. 1. Doprava na adresu určenú Kupujúcim Slovenskou poštou:
   • pri odbere do sumy 100 EUR – 3.50 EUR,
   • Pri odbere nad sumu 100 EUR – 0,00 EUR.
  2. 2. Doprava na adresu určenú Kupujúcim zmluvným prepravcom Predávajúceho – Kuriérska služba – v rámci Slovenska:
   • Pri odbere do sumy 100 EUR – 5,5 EUR,
   • Pri odbere nad sumu 100 EUR – 0,0 EUR.
  3. 3. Doprava na adresu určenú Kupujúcim zmluvným prepravcom Predávajúceho – Kuriérska služba – do zahraničia:
   • 15 EUR.
  4. 4. Expresný odber v predajni – 0,0 EUR. Odber možný po potvrdení objednávky Predávajúcim.
 3. 5.3 Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí tovaru:
  Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta a.s. a pod.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

6 ZÁRUKA A SERVIS

 1. 6.1 Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.riveloutdoor.sk,alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. 6.2 Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.
 3. 6.3 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu, a to v súlade s podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku Predávajúceho.
 4. 6.4 Reklamačný poriadok – Kupujúci spotrebiteľ
  1. 6.4.1 Reklamačný formulár online – spotrebiteľ
   1. (a) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
   2. (b) Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
   3. (c) Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
   4. (d) Záručný list sa vystavuje na žiadosť Kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.
   5. (e) Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
   6. (f) Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
   7. (g) Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
   8. (h) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
   9. (i) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
   10. (j) Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, na adrese sídla. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.
   11. (k) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
   12. (l) Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
   13. (m) Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
   14. (n) Pri uplatnení reklamácie Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
   15. (o) Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
   16. (p) Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
   17. (q) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
   18. (r) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.
   19. (s) Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:
    • mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí produktu,
    • používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu,
    • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, pre ktoré je tovar určený,
    • neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru,
    • nadmerným zaťažovaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
    • pri preprave produktu po prevzatí kupujúcim,
    • vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
    • použitím iných komponentov, než sú komponenty použité výrobcom, dodávateľom alebo predajcom,
    • opravou alebo úpravou tovaru osobami, ktoré nie sú oprávnené na vykonávanie záručných opráv,
    • opotrebovaním, charakteristickým pre daný materiál alebo použitie.
    Ak bude Kupujúci reklamovať vyššie uvedené vady, reklamácia môže byť odôvodnene zamietnutá.
  2. 6.4.2 Alternatívne riešenie sporov – Kupujúci spotrebiteľ
   Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“).

   ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk konkrétne na: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 . Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z. z.

   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

   Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 5. 6.5 Reklamačný poriadok – Kupujúci podnikateľ
  1. 6.5.1 Reklamačný formulár online – podnikateľ
   1. (a) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.
   2. (b) Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, t.j. jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
   3. (c) Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
   4. (d) Zodpovednosť Predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po odovzdaní prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.
   5. (e) Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých Kupujúci v čase uzavretia zmluvy s predávajúcim vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.
   6. (f) Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
   7. (g) Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.
   8. (h) Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, na adrese sídla alebo prostredníctvom formuláru zverejneného na webovej stránke Predávajúceho.
   9. (i) Predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Kupujúci informovaný na ním uvedený kontaktný e-mail.
   10. (j) Ak ide o vadu, ktorá je odstrániteľná, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.
   11. (k) Ak ide o neodstrániteľnú vadu ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, Predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami.
   12. (l) Ak bola reklamácia tovaru v záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.
   13. (m) Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:
    • mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí produktu,
    • používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu,
    • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, pre ktoré je tovar určený,
    • neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru,
    • nadmerným zaťažovaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
    • pri preprave produktu po prevzatí kupujúcim,
    • vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
    • použitím iných komponentov, než sú komponenty použité výrobcom, dodávateľom alebo predajcom,
    • opravou alebo úpravou tovaru osobami, ktoré nie sú oprávnené na vykonávanie záručných opráv,
    • opotrebovaním, charakteristickým pre daný materiál alebo použitie.
   14. (n) Ak bude kupujúci reklamovať vyššie uvedené vady, reklamácia môže byť odôvodnene zamietnutá.
   15. (o) Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

7 VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. 7.1 Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu – Kupujúci spotrebiteľ
  1. (a) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.
  2. (b) Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
  3. (c) Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  4. (d) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
   • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
   • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
   • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
  5. (e) Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na: formulár na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy prostredníctvom formuláru poskytnúť o tom Kupujúcemu spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
  6. (f) Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 30-dňovej lehoty.
  7. (g) Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti najneskôr do 14 dní Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako Kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s Predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
  8. (h) Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
  9. (i) Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  10. (j) Kupujúci je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru (na adrese sídla Predávajúceho alebo v predajni na adrese: Námestie Ľ. Štúra 31, 974 05 Banská Bystrica). Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  11. (k) Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
  12. (l) Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  13. (m) Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od Kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. 8.1 Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. 8.2 Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
 3. 8.3 Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
 4. 8.4 Podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.
 5. 8.5 Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.
 6. 8.6 Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 7. 8.7 Kupujúci môže po odoslaní objednávky, alebo registrácii obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách Predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať zaslaním spätného mailu o tom, že si neželá zasielanie takýchto správ.
 8. 8.8 V rozsahu, v akom nie sú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho – podnikateľa upravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, aplikujú sa príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 9. 8.9 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 10. 8.10 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.riveloutdoor.sk.
 11. 8.11 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.3.2022

Ing. Miroslav Ridzoň - RIVEL

Späť