Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu
www.rivelsport.sk, resp. www.riveloutdoor.sk
(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

I. Úvodné ustanovenia

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľským subjektom Ing. Miroslav Ridzoň – RIVEL, miesto podnikania: ul. Poľná č. 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 22 628 517, zapísaným v živnostenskom registri ObÚ Banská Bystrica, číslo živ. reg. 601-2783 (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.rivelsport.sk, príp. www.rivelotdoor.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
 2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.rivelsport.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.rivelsport.sk, príp. www.riveloutdoor.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.
 4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si tovar vyberá prehliadaním katalógu obsahujúceho ponuku tovar na internetovej stránke Predávajúceho www.rivelsport.sk, príp. www.riveloutdoor.sk alebo prehliadaním tovaru priamo v predajni Predávajúceho nachádzajúcej sa na nám. Ľ. Štúra 31 (JOPA), 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „predajňa“).
 2. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa - Kupujúceho, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania tovaru Kupujúcemu. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
 4. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
 5. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním tovaru môže Predávajúci dohodnúť s Kupujúcim aj telefonicky.
 6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

III. Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
 2. Kúpna cena tovaru je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.rivelsport.sk, príp. www.riveloutdoor.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.
 3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
  Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobom úhrady kúpnej ceny tovaru:
  1. bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho,
  2. na dobierku - v hotovosti pri prevzatí tovaru,
  3. v hotovosti do pokladne Predávajúceho v prípade osobného odberu tovaru v predajni.
 4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.
 5. V kúpnej cene tovaru podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V - Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok.

IV. Dodacia lehota

 1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej v akceptácii objednávky doručenej Kupujúcemu Predávajúcim podľa bodu II. 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
 3. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

V. Podmienky dodania tovaru

 1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9:00 do 17:00 hod. O presnom dni expedície tovaru a dni dodania tovaru bude Predávajúci Kupujúceho informovať zaslaním e – mailovej správy.
 2. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):
  1. Doprava na adresu určenú Kupujúcim Slovenskou poštou - pri odbere do sumy 100 EUR – 3.50 EUR,
  2. Doprava na adresu určenú Kupujúcim Slovenskou poštou - pri odbere nad sumu 100 EUR - 0 EUR,
  3. Doprava na adresu určenú Kupujúcim zmluvným prepravcom Predávajúceho – Kuriérska služba:
   • Pri odbere do sumy 100 EUR – 5,5 EUR
   • Pri odbere nad sumu 100 EUR – 0,0 EUR
  4. Expresný odber v predajni – 0,0 EUR. Odber možný po 3 hodinách od vytvorenia objednávky.
 3. Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí tovaru:
  1. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta a.s. a pod.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

VI. Záruka a servis

 1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.rivelsport.sk, príp. www.riveloutdoor.sk,alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.
 3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu, a to v súlade s podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku Predávajúceho.

VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
 2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne do predajne RIVEL ŠPORT, alebo odoslaním tovaru na adresu  predajne Predávajúceho : Ing. Miroslav Ridzoň – RIVEL ŠPORT,  Nám. Ľ. Štúra 31, 974 05 Banská Bystrica. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok použitia, resp. opotrebenia a v pôvodnom obale a originál vysačkami.
 3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený, nepoužitý a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
 3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
 4. Podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.
 5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.
 6. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 7. Kupujúci môže po odoslaní objednávky, alebo registrácii obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách Predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať zaslaním spätného mailu o tom, že si neželá zasielanie takýchto správ.
 8. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.rivelsport.sk, resp. www.riveloutdoor.sk.
 10. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2011.

Ing. Miroslav Ridzoň - RIVEL

Späť