Pravidlá ochrany osobných údajov

I. ÚVOD

Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich najdôležitejších priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tovary, ktoré ponúkame a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich zákazníkov. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať kvalitný tovar a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov pre Vás. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s nami. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s nami a/alebo nám poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. V opačnom prípade očakávame, že sa ihneď prestanete akýmkoľvek spôsobom zúčastňovať obchodnej činnosti, ktorú vykonávame, či s nami akokoľvek spolupracovať, a neposkytnete nám, alebo nám prestanete poskytovať Vaše osobné údaje. Vezmite však prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie Vašich osobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť v predaji tovarov, ktoré ponúkame.

V týchto Pravidlách ochrany osobných údajov Vás informujeme o tom:

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Na koho sa vzťahujú tieto Pravidlá ochrany osobných údajov

Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako ich získavame

Ako používame vaše osobné údaje a aký je právny základ spracúvania vašich osobných údajov

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje a prečo

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť

KTO SME A AKO NÁS MÔŽETE KONTAKOVAŤ

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je:

Ing. Miroslav Ridzoň - RIVEL

miesto podnikania: Poľná 5955/17, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 22628517

zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, č. reg. 601-2783

(ďalej označený aj ako „my“)

Kontaktná osoba:

Ing. Miroslav Rizdoň

adresa kancelárie: Nám. Ľ. Štúra 31, 974 05 Banská Bystrica

+421905 347 404

rivelsport@rivelsport.sk

NA KOHO SA VZŤAHUJÚ TIETO PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

· akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva tovar, ktorý ponúkame (zákazník),

· akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom nášho zákazníka, ktorý využíva tovar, ktorý ponúkame (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),

· akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi naše webstránky.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME A ODKIAĽ ICH ZÍSKAVAME

V tejto časti uvádzame informácie o osobných údajoch, ktoré od Vás získavame, keď využívate tovar, ktorý ponúkame a tiež informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať iným spôsobom, či z iných zdrojov.

Väčšinu Vašich osobných údajov získavame priamo od Vás, keď využívate tovar, ktorý ponúkame. Niektoré Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať z iných zdrojov, napríklad osobné údaje technickej povahy získavame zo zariadení, ktoré používate na prístup k našim webovým stránkam a zo súborov cookie, napríklad informácie o tom, čo si prezeráte online, kde a kedy. Rovnako ako väčšina iných webstránok, naša technológia nám dáva vedieť, kedy a ako používate naše webstránky.

Rozsah osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a používame, bude závisieť od toho, prečo ich potrebujeme. Zhromažďujeme len také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na poskytnutie našich služieb, alebo s ktorých poskytnutím ste vyjadrili svoj výslovný súhlas.

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie našej obchodnej alebo inej činnosti (predaj tovaru). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám predali a doručili tovar, ktorý ponúkame. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

Spôsob získania osobných údajov

Kategórie získavaných osobných údajov

Registrácia pre E-shop riveloutdoor.sk

Nákup prostredníctvom E-shopu riveloutdoor.sk

· Vaše meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa,

· informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili),

· Vaše prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno – e-mailová adresa, heslo)

Prehliadanie našich webstránok

www.riveloutdoor.sk

· Informácie o vašom online správaní počas prehliadania našich webových stránok

· Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili naše služby (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení)

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsobom a prečo používame Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov.

· Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k nám, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

· Spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme, ktorý sledujeme my alebo tretia strana (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili tovary, ktoré ponúkame, ako je využívanie E-shopu riveloutdoor.sk. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, doručiť Vám tovar, ktorý si objednáte, či poskytnúť rôzne zľavy.

· Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našich webstránok a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webstránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webstránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete v Pravidlách používania webstránok.

Vaše osobné údaje tiež využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov a služieb on – line, či v predajniach, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti). Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim zákazníkom.

  • Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo nás, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami.

  • Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na našich tzv. oprávnených záujmoch, ktoré zahŕňajú:

· starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich tovarov;

· starostlivosť o váš užívateľský účet (E-shop riveloutdoor.sk), riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;

· riešenie sťažností, reklamácií a iných žiadostí zákazníkov.

KOMU SPRÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A PREČO

V tejto časti uvádzame, ktorým príjemcom môžeme poskytovať Vaše osobné údaje, či ich s nimi zdieľať.

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré nám poskytujú niektoré služby. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré nám poskytujú nasledovné služby:

· technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry, webhosting)

  • doručovateľské a kuriérske služby
  • služby vedenia účtovníctva
  • advokáti alebo iné odborné služby.

Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich práv a oprávnených záujmov, alebo práv a oprávnených záujmov tretích osôb.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našich práv alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou poskytovanou na tovar, ktorý predávame, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme.

2. Právo na prístup k osobným údajom

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

3. Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode 1. vyššie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

d. sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

a. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;

b. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode 1. vyššie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

a. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;

b. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním kontaktnej osoby uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/ .

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.

Späť