Reklamácie

Reklamačný poriadok internetového obchodu
www.rivelsport.sk, príp. www.riveloutdoor.sk
(ďalej len "Reklamačný poriadok")

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi podnikateľským subjektom Ing. Miroslav Ridzoň – RIVEL, miesto podnikania: Poľná 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 22 628 517, zapísaným v živnostenskom registri ObÚ Banská Bystrica, číslo živ. reg. 601-2783 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.rivelsport.sk (ďalej len "Zmluva"). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy "kupujúci" a "predávajúci" rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem " tovar" rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy.
 2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.
 3. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim súvisiace s uplatňovaním nárokov z vád tovaru neupravené v Reklamačnom poriadku sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Zákona o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

II. Vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
 2. V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
 3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu II.2. tohto Reklamačného poriadku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
 4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu II.2. Reklamačného poriadku je kupujúci povinný tovar vrátiť buď osobne do predajne Predávajúceho RIVEL ŠPORT nachádzajúcej sa na Nám. Ľ. Štúra 31, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „predajňa“),alebo odoslaním tovaru na adresu:
  Ing. Miroslav Ridzoň - RIVEL ŠPORT, Nám. Ľ. Štúra 31, 974 05 Banská Bystrica.

III. Reklamácia, vybavenie reklamácie

 1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ výrobca alebo predávajúci neustanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste prikladanému k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná (24 mesiacov).
 2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare.
 3. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť v predajni u príslušného pracovníka počas celej otváracej doby, alebo odoslaním písomného oznámenia o vadách na poštovú adresu predávajúceho: Nám. Ľ. Štúra 31, 974 05 Banská Bystrica. V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie vád tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predávajúci, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste (ďalej len „určená osoba“).
 4. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci uplatní reklamáciu tak, že doručí tovar do predajne alebo určenej osobe na vlastné náklady, a to spolu s vyplneným reklamačným formulárom, ktorého vzor je kupujúcemu k dispozícii na internetovej stránke www.rivelsport.sk, príp. www.riveloutoor.sk (ďalej len „reklamačný formulár“). Reklamácia tovaru je uplatnená a reklamačné konanie je začaté dňom doručenia reklamovaného tovaru spolu s vyplneným reklamačným formulárom predávajúcemu.
 5. Pracovník predávajúceho resp. poverená osoba určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Predávajúci alebo poverenáná osoba vydá/doručí kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim resp. určenou osobou, napr. vo forme e – mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka a z Reklamačného poriadku.
 7. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:
  1. preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa,
  2. ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky vykonaných zmien údajov,
  3. ak vada vznikla bežným opotrebením.
 8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. odovzdaním alebo zaslaním opraveného tovaru,
  2. výmenou tovaru a jeho odovzdaním, príp. zaslaním,
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 9. Reklamáciu je možné kladne vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
  1. že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov kupujúci predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis predavača. V osobitných prípadoch, keď je dlhšia záručná doba známa predávajúcemu, nemusí od kupujúceho požadovať na jej preukázanie predloženie záručného listu,
  2. že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru od predávajúceho,
  3. že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok v predajni predávajúceho.

  Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

 10. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
 12. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.01.2011.

Ing. Miroslav Ridzoň - RIVEL

Späť